Konto klienta: zaloguj się
Menu Zamknij

Klauzula informacyjna dla rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) Mirosław Kryska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kryska Mirosław SUPORT informuje, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się Mirosław Kryska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kryska Mirosław SUPORT, ul. Trzebińska 40, 32-500 Chrzanów, posługujący się numerem NIP: 6281007941 oraz REGON: 276164176.
  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy u Mirosława Kryski prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kryska Mirosław SUPORT – wyboru osób do zatrudnienia na wolnych stanowiskach, tj. na podstawie art. 22 (1) Kodeku Pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym celu.
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych obejmuje imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego wynagrodzenia, adres e-mail, numer telefonu.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Mirosława Kryski prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kryska Mirosław SUPORT usługi informatyczne.
  5. Mirosław Kryska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kryska Mirosław SUPORT nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania tej rekrutacji, a następnie będą niezwłocznie usuwane. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 24 miesiące od dnia ich otrzymania a następnie będą niezwłocznie usuwane.
  7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  9. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak podanie danych określonych Kodeksem Pracy oraz danych kontaktowych jest niezbędne do prowadzenia działań rekrutacyjnych.