Konto klienta: zaloguj się
Menu Zamknij

Klauzula Informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE WARUNKÓW PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kim jesteśmy?Mirosław Kryska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KRYSKA MIROSŁAW SUPORT, ul. Trzebińska 40, 32-500 Chrzanów, NIP 6281007941, dalej jako „Administrator” lub „My”.  
Jak się z nami kontaktować?Możesz się z Nami skontaktować za pomocą formularza kontaktowego, który jest dostępny pod linkiem https://niebieski.net/kontakt/.  
Dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych i jakie są podstawy prawne ich przetwarzania?Przetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych odbywa się w celu:   Kontaktu z Tobą, jeżeli zwrócisz się do Nas z jakąkolwiek sprawą bądź pytaniem, co nazywane jest przetwarzaniem niezbędnym do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 (1) f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (“RODO”),Prowadzenia przez Nas marketingu i promocji naszych produktów i usług, na podstawie Twojej zgody, zgodnie z art. 6 (1) a RODO),Zawarcia i wykonywania umów o świadczenie usług (sprzedaży produktów) poprzez Nasz serwis (na postawie art. 6 (1) b RODO),Udostępnienia Twoich danych operatorowi płatności pośredniczącemu w płatnościach pomiędzy Tobą a Nami (na podstawie art. 6 (1) b RODO),Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, w szczególności w przypadku kiedy nie będziesz zadowolony z Naszych działań, co nazywane jest przetwarzaniem niezbędnym do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie art. 6 (1) f RODO),Wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Nas jako przedsiębiorcy w relacjach z klientami, w szczególności w zakresie podatkowym (na postawie art. 6 (1) c RODO).  
Czy przekazanie danych jest dobrowolne?Tak, przekazanie przez Ciebie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i innych danych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, tj. obejmujących: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby jest dobrowolne, jednak w zakresie w jakim potrzebujemy Twoich danych w celach wskazanych powyżej jest to niezbędne. Bez dostępu do Twoich danych osobowych niemożliwe byłoby wykonanie czynności dla, których zbieramy Twoje dane osobowe, które określone są w miejscu opisu celu, dla których zbieramy Twoje dane osobowe.   W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe ponieważ jest to konieczne do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa wskazana powyżej) możesz się temu sprzeciwić zgodnie z postanowieniami RODO w każdym czasie, kontaktując się z Nami w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” znajdującej się powyżej.  
Komu możemy udostępnić Twoje dane?Będziemy czynić wszelkie starania aby przetwarzać Twoje dane osobowe tylko we własnym zakresie. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. upoważnionym pracownikom, współpracownikom i innym osobom zatrudnionym, podmiotom świadczącym dla Nas usługi księgowe, prawne i innym podwykonawcom, w szczególności zapewniającym dla Nas infrastrukturę informatyczną, oprogramowanie lub usługi telekomunikacyjne oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.  
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres czasu konieczny mając na uwadze ww. cele, dla których te dane zostały zebrane. W przypadku przetwarzania danych do celów kontaktu z Tobą będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu wyjaśnienia z Tobą kwestii, w których się z Nami kontaktujesz. W przypadku przetwarzania danych do celów promocyjnych i marketingowych (produkty własne Administratora) do czasu odwołania przez Ciebie udzielonej zgody w tym zakresie. W przypadku danych przetwarzanych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy (w tym przetwarzanych w związku z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami, danych udostępnianych w celu realizacji płatności), przez okres obowiązywania umowy, a także przez okres przedawnienia Twoich roszczeń związanych z umową i czas usprawiedliwiony dla zidentyfikowania tych roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych w związku z wypełnianiem prawnych obowiązków ciążących na Nas jako przedsiębiorcy w relacjach z klientami, do czasu wypełnienia tych obowiązków i przez okres przedawnienia tych obowiązków, a także zakończenia wszelkich postępowań dotyczących tych obowiązków prowadzonych po okresie przedawnienia. W każdym czasie możesz sprzeciwić się kontaktom z Naszej strony, informując Nas o tym w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” znajdującej się powyżej.  
Jakie są Twoje uprawnienia?Administrator respektuje Twoje uprawnienia odnoszące się do przekazanych danych osobowych, a mianowicie:   prawo dostępu do Twoich danych osobowych,prawo do sprostowania i usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych,prawo do sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych (gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w ramach prawnie uzasadnionego interesu),prawo do odwołania Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.   Możesz zarządzać swoim prawem do prywatności i kontrolować swoje prawo do prywatności, kontaktując się z Nami w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” znajdującej się powyżej.   Masz również prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli w jakimkolwiek momencie uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.