Konto klienta: zaloguj się
Menu Zamknij

Regulamin projektowania strony internetowej typu Landing Page

Niniejszy regulamin reguluje zasady świadczenia usługi projektowania stron internetowych typu landing page przez Wykonawcę..

Wykonawcą jest Mirosław Kryska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kryska Mirosław SUPORT, ul. Trzebińska 40, 32-500 Chrzanów, posługujący się numerem NIP: 6281007941 oraz REGON: 276164176

Kontakt z Wykonawcom można uzyskać:

pod numerem telefonu: 32 411 56 12

korzystając z adresu poczty elektronicznej: pomoc@niebieski.net

§ 1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144,1204 ze zm.) Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony Internetowej pod adresem: niebieski.net/regulamin, w sposób umożliwiający każdemu w dowolnym czasie jego pozyskanie, pobranie, utrwalenie, odtwarzanie za pomocą systemu teleinformatycznego, a także wydrukowanie.
 2. Wykonawca – firma Suport Mirosław Kryska, ul. Trzebińska 40, 32-500 Chrzanów, NIP 6281007941 REGON 276164176,  reprezentowaną przez Mirosław Kryska, zwaną dalej „SUPORT” zwaną dalej Wykonawcą.
 3. Zamawiający – osoba składająca zamówienie na usługę stworzenia strony internetowej typu Landing Page w dowolnym pakiecie.
 4. Hosting – usługa polegająca na udostępnieniu serwera w celu m.in. opublikowania strony internetowej.
 5. Termin realizacji zamówienia – czas, jaki przysługuje Wykonawcy na oddanie Zamawiającemu projektu strony internetowej typu Landing Page.
 6. Umowa –  umowa o świadczenie usługi wykonania strony internetowej landing page, której składnikiem jest Regulamin.
 7. Usługa stworzenia strony Landing Page – czynności podejmowane przez Wykonawcę celem zrealizowania przedmiotu zamówienia jakim jest oddanie strony landing page Zamawiającemu.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Wykonawca świadczy na rzecz Zamawiającego Usługę stworzenia strony typu Landing Page na zasadach określonych w Umowie, której składnikiem jest Regulamin.
 2. Postanowienia Regulaminu określają prawa i obowiązki stron Umowy.
 3. Zawarcie Umowy następuje po przyjęciu przez Wykonawcę zamówienia złożonego przez Zamawiającego

§ 3. Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego strony internetowej typu Landing Page, która będzie przeznaczona dla klienta Zamawiającego i dostępna docelowo w domenie wskazanej przez Zamawiającego a umieszczonej na serwerze Niebieski.net.
 2. Strona Landing Page będzie wykonana przy wykorzystaniu języka HTML oraz CSS,
 3. Strona będzie zaprojektowana jako responsywna.
 4. Zamawiający ma możliwość wybrania dowolnego szablonu spośród tych, które są opublikowane na stronie Wykonawcy: https://niebieski.net/landing-page/.
 5. Szablon dla strony Landing Page będzie zaprojektowany w oparciu o treści przesłane przez Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy.
 6. Wykonawca wyślę Zamawiającemu formularz, do którego Zamawiający załączy wymagane materiały
 7. W przypadku publikacji formularza kontaktowego Wykonawca nie jest odpowiedzialny za przygotowywanie zapisów prawnych dotyczących przetwarzania danych osób korzystających z formularza kontaktowego.

§ 4. Oświadczenia Wykonawcy

 1. Wykonawca oświadcza, że jest osobą posiadającą wiedze i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania przedmiotu Umowy określonego w §1 niemniejszej Umowy, wobec czego zobowiązuje się do jej wykonania z zachowaniem należytej staranności zawodowej, rzetelnie i terminowo.
 2. Zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wszelkich znanych mu istotnych zagrożeniach mogących skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy.

§5. Warunki realizacji Zamówienia

 1. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego skutkuje wystawieniem faktury proforma przez Wykonawcę na kwotę, zgodną z wartością zamówienia.
 2. Za datę rozpoczęcia pracy nad projektem strony landing page przyjmuje się dzień zaksięgowania na koncie Wykonawcy kwoty zgodnej z wystawioną fakturą proforma.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych po otrzymaniu materiałów od Zamawiającego.
 4. Zamawiający zobowiązuje się do wypełnienia otrzymanego formularza, a tym samym przesłania materiałów niezbędnych do wykonania zlecenia w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania przez Wykonawcę kwoty zgodnej ze złożonym zamówieniem.
 5. Opóźnienia w dostarczaniu materiałów lub odpowiedzi na przesłane przez Wykonawcę pytania, a tym samym wydłużenie się terminu oddania projektu strony Landing Page, nie zwalnia Wykonawcy z dalszej pracy nad projektem strony.
 6. Maksymalny czas opóźnienia może wynosić 7 dni roboczych licząc od daty ostatecznego terminu wskazanego jako termin ukończenia pracy nad projektem strony.
 7. Po 7 dniach opóźnienia Wykonawca zaprzestaje wszelkich prac nad projektem strony w ramach niniejszej umowy a sam projekt uważa się za zakończony.
 8. Niedokończone prace wynikające z przekroczenia 7 dni liczonych jako termin opóźnienia Wykonawca może zrealizować na zlecenie Zamawiającego w ramach odrębnie ustalonych warunków handlowych.
 9. Zamawiający ma świadomość, że przesłanie materiałów niezbędnych do ukończenia strony Landing Page na mniej niż  2 dni przed wyznaczonym terminem realizacji, może skutkować opóźnieniem oddania projektu strony Landing Page.
 10. Przekroczenie terminu realizacji projektu o którym nie obniża wartości ceny wykonania projektu.
 11. Przed uruchomieniem strony w domenie wskazanej przez Zamawiającego, Zamawiający dokona oceny działania strony Landing Page.
 12. Zamawiający jest zobowiązany do odbioru strony, będącej przedmiotem niniejszej Umowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości przedmiotu niniejszej Umowy do przekazania Zamawiającemu, z zastrzeżeniem, że jeżeli Zamawiający nie wniesie uwag do jej działania w odniesieniu do założeń Umowy w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę, przyjmuje się, że przedmiot Umowy zaakceptował i odebrał.
 13. Wykonawca może edytować stronę Landing Page we własnym zakresie, tym samym Wykonawca nie jest odpowiedzialny za skutki dokonywanych edycji.

§6. Przeniesienie praw własności

 1. Z dniem oddania Zamawiającemu strony internetowej typu Landing Page, Wykonawca przenosi na Zamawiającego pełnię przysługujących mu autorskich praw majątkowych do strony internetowej, będącej przedmiotem niniejszej umowy , co uprawnia Zamawiającego do wyłącznego korzystania i rozporządzania stroną oraz treściami opisów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do strony internetowej na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo do wykonywania zależnych praw autorskich (w tym zwłaszcza, ale nie wyłącznie layoutu strony internetowej) oraz do zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego.
 2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w pkt. 1 powyżej, obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji:
 3. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 4. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 5. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym publiczne udostępnienie kodu wynikowego.

§7. Odpowiedzialność

 1. Wykonawca zobowiązuje się do należytej staranności przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
 2. Podstawą komunikacji między Stronami niniejszej umowy będzie komunikacja mailowa. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o każdej zmianie planu wykonania strony internetowej będącej przedmiotem Umowy oraz o wszelkich powstałych zagrożeniach dla terminowego wykonania przedmiotu Umowy.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy wszelkich usterek technicznych powstałych na stronie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w terminie do dwóch dni roboczych licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia drogą mailową.
 4. Usterki techniczne wynikłe z przyczyn niezależnych zamawiający może zgłaszać do 14 dni licząc od dnia oddania strony internetowej.
 5. Usterki powstałe z przyczyn zależnych od Zamawiającego oraz wszelkie poprawki będą realizowane:
 6. Bezpłatnie przez kolejne 6 miesięcy licząc od dnia oddania strony jeżeli czas pracy Wykonawcy nad zgłoszeniem nie będzie przekraczał 30 minut oraz w kwocie 125 zł netto (153,75 zł brutto) za każdą rozpoczętą godzinę pracy Wykonawcy, jeśli zlecenie będzie wymagało poświęcenia więcej niż 30 minut czasu pracy. Zamawiający w ciągu 30 dni może zrealizować maksymalnie 3 zgłoszenia poniżej 30 minut.
 7. Odpłatnie po upływie 6 miesięcy licząc od dnia oddania strony w rozliczeniu zgodnym z cennikiem dostępnym na stronie: https://www.niebieski.net/cennik/cennik_uslugi_dodatkowe.pdf w punkcie o nazwie „Każda rozpoczęta godzina pracy specjalisty”
 8. Niedostarczenie przez Zamawiającego do Wykonawcy kluczowych informacji i materiałów zgodnie z terminami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz na podstawie odrębnych ustaleń między Wykonawcą a Zamawiający, uchyla odpowiedzialność Wykonawcy za wykonanie działań opisanych w §1 a tym samym ewentualne roszczenia Zamawiającego.
 9. Wycofanie się Wykonawcy z realizacji projektu zobowiązuje Wykonawcę do zwrotu kosztów na rzecz Zamawiającego dotyczących przedmiotu niniejszej Umowy.
 10. Zamawiający rozumie, że przy wycofaniu projektu realizacji strony internetowej typu Landing Page po upływie 2 dni liczą od daty rozpoczęcia prac nas stroną Langind Page przez Wykonawcę, wpłacona kwota przepada na rzecz Wykonawcy a niedokończony projekt strony Landing Page zostanie udostępniony Zamawiającemu w formie pliku na hostingu, który wcześniej zamówić Zamawiający w ramach odrębnej usługi Nebieski.net.

§8. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku jeżeli Umowa jest zawierana w formie pisemnej, postanowienia zawarte w Umowie, które są niezgodne z postanowieniami Regulaminu, zastępują niezgodne z Umową postanowienia Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz RODO.
 3. Regulamin oraz Cennik usług są dostępne na stronie internetowej Wykonawcy.