Konto klienta: zaloguj się
Menu Zamknij

Warunki świadczenia usługi mailing zapytanie

Definicje:

 1. Operator – Mirosław Kryska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kryska Mirosław SUPORT, ul. Trzebińska 40, 32-500 Chrzanów, posługujący się numerem NIP: 6281007941 oraz REGON: 276164176,
 2. Usługobiorca – Użytkownik wykupujący usługę u Usługodawcy (czy nie powinno być Operatora?),
 3. Dokument SLA – dokument „Gwarancja jakości usług (SLA)”, który określa m.in. zobowiązania Operatora w zakresie norm jakości Usług hostingowych świadczonych przez Operatora,
 4. Mailing Zapytanie – Usługa polegająca na udostępnieniu serwera w celu prowadzenia wysyłki mailingu do baz adresów niepotwierdzonych,
 5. Bazy danych adresów e-mail – będące w posiadaniu Usługobiorcy dane klientów w postaci adresów e-mail,
 6. Adresy niepotwierdzone – Bazy adresów od których Usługobiorca nie uzyskał zgody na wysyłkę mailingu lub nie posiada pisemnej zgody do ich wykorzystania,
 7. Adresy chronione – adresy e-mail osób, firm oraz organizacji, które zgłaszały nam lub naszym partnerom, że nie życzą sobie żadnych zapytań.
 8. Anomail – program do wysyłki mailingu https://anomail.pl,
 9. Serwer mailingowy – wirtualny serwer do świadczenia usługi Mailing Zapytanie,
 10. Systemy monitoringu – narzędzia Operatora do wychwytywania incydentów i anomalii na kontach użytkowników,
 11. Zgłoszenia spamu – Zgłoszenia od użytkowników, do których dotarła niechciana korespondencja, a także od instytucji zajmujących się wychwytywaniem niechcianych treści,

1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze warunki świadczenia usługi Mailing Zapytanie są uzupełnieniem Regulaminu świadczenia usług hostingowych przez Operatora w zakresie usługi Mailing Zapytanie.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się korzystania z usługi Mailing Zapytanie w sposób nienaruszający praw osób trzecich (w szczególności ich dóbr osobistych oraz praw autorskich),
 3. Usługobiorca zobowiązuje się do reagowania na polecenia ze strony Operatora bez zbędnej zwłoki, tj. nie później niż w czasie XXX h od przekazania informacji.
 4. Operator zobowiązuje się do świadczenia usługi Mailing Zapytanie na poziomie określonym w Dokumencie SLA.

2 Warunki wysyłki mailingu za pomocą programu Anomail na serwerach Niebieski.net

 1. Warunkiem korzystania z usługi Mailingu Zapytanie jest wdrożenie przez Usługobiorcę ochrony antyspamowej w programie Anomail z aktualną licencją i przesłanie potwierdzenia wdrożenia do Operatora.
 2. Przed każdorazową wysyłką Usługobiorca zobowiązuję się przefiltrować bazy danych adresów e-mail za pomocą funkcji modułu wysyłkowego Anomail Brak zgód, aby zapobiec wysyłaniu wiadomości e-mail na adresy chronione.
 3. W przypadku otrzymania przez Operatora Zgłoszenia spamu zobowiązuje się on do przekazania Usługobiorcy adresu e-mail, który nie wyraził zgody na wysyłkę wiadomości.
 4. Usługobiorca po otrzymaniu od Operatora Zgłoszenia spamu, zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia go ze swojej bazy danych adresów e-mail.
 5. Zabroniona jest tzw. Wysyłka w paczkach z programu Anomail – jednocześnie do serwera może być przesyłane tylko jedno zapytanie.
 6. W przypadku niespełnienia warunków z §2 pkt 1-5 Umowy ma zastosowanie §3 Umowy.

3 Sankcje za łamanie warunków wysyłki mailingów

 1. W przypadku pierwszego wysłania przez Usługobiorcę wiadomości e-mail na adresy chronione i otrzymaniu przez Operatora Zgłoszenia spamu, Operator poinformuje Usługobiorcę o Zgłoszeniu Spamu jednocześnie blokując domenę z której wysłana została wiadomości e-mail na adresy chronione. Blokada będzie trwała do momentu potwierdzeniu przez Usługobiorcę wdrożenia ochrony antyspamowej w programie Anomail oraz przesłaniu zrzutu ekranu z aktualnej bazy do Operatora, nie dłużej jednak niż 30 dni.
 2. Po upływie 30 dni bez potwierdzeniu przez Usługobiorcę wdrożenia ochrony antyspamowej w programie Anomail oraz przesłaniu zrzutu ekranu z aktualnej bazy do Operatora, Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, zgodnie z obowiązującym Regulaminem świadczenia usług hostingowych, tj. na podstawie § 16 pkt 7 Regulaminu.
 3. W przypadku drugiego wysłania przez Usługobiorcę wiadomości e-mail na adresy chronione i otrzymaniu przez Operatora Zgłoszenia spamu, Operator poinformuje Usługobiorcę o Zgłoszeniu Spamu, zablokuje domenę, z której została została wysłana wiadomość e-mail na adresy chronione oraz obciąży Usługobiorcę fakturą proforma obejmującą kwotę 45,00 zł netto za obróbkę każdego zgłoszenia spamu. Blokada będzie trwała do momentu potwierdzeniu przez Usługobiorcę wdrożenia ochrony antyspamowej w programie Anomail, przesłaniu zrzutu ekranu z aktualnej bazy do Operatora oraz opłacenia faktury proforma dot. usługi obróbki spamu, nie dłużej jednak niż 15 dni.
 4. Po upływie 15 dni bez potwierdzenia przez Usługobiorcę wdrożenia ochrony antyspamowej w programie Anomail, przesłania zrzutu ekranu z aktualnej bazy do Operatora czy opłacenia opłacenia faktury proforma dot. usługi obróbki spamu, Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, zgodnie z obowiązującym Regulaminem świadczenia usług hostingowych, tj. na podstawie § 16 pkt 7 Regulaminu.
 5. W przypadku przesłania przez Usługobiorcę Operatorowi wymaganych potwierdzeń określonych w § 3 ust. 1 oraz 3 niniejszych warunków świadczenia usługi Mailing Zapytanie, domena zostanie odblokowana w ciągu jednego dnia roboczego – 24h, od dnia przesłania.
 6. W przypadku kolejnego wysłania przez Usługobiorcę wiadomości e-mail na adresy chronione i otrzymaniu przez Operatora Zgłoszenia spamu, Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, zgodnie z obowiązującym Regulaminem świadczenia usług hostingowych, tj. na podstawie § 16 pkt 7 Regulaminu, bez wcześniejszej blokady domeny.
 7. Jeżeli systemy monitoringu wykryją wysyłkę mailingu na adresy chronione, bez otrzymania przez Operatora Zgłoszenia spamu, Operator zastrzega sobie możliwość zastosowania sankcji zgodnie z § 3 pkt 1 – 3 niniejszych warunków świadczenia usługi Mailing Zapytanie z jednoczesnym poinformowaniem o tym Usługobiorcy, jednakże bez naliczenia Usługobiorcy opłaty za obróbkę zgłoszeń spamu.
 8. W przypadku pierwszego wykrycia przez system monitoringu tzw. wysyłki w paczkach, Operator zablokuje domenę Usługobiorcy do czasu wyjaśnienia w/w incydentu, jednakże nie dłużej niż na 7 dni.
 9. W przypadku kolejnego wykrycia przez system monitoringu tzw. wysyłki w paczkach, Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania wszystkich domen na koncie klienta na okres od 7 do 30 dni.

W przypadku kolejnego wykrycia przez system monitoringu tzw. wysyłki w paczkach, Operator zastrzega sobie prawo zastosowania § 3 pkt 9 niniejszych warunków świadczenia usługi Mailing Zapytanie.