Konto klienta: zaloguj się
Menu Zamknij

Warunki świadczenia usługi mailing zapytanie

 1. Definicje:
  1. Operator – Mirosław Kryska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kryska Mirosław SUPORT, ul. Trzebińska 40, 32-500 Chrzanów, posługujący się numerem NIP: 6281007941 oraz REGON: 276164176,
  2. Usługobiorca – użytkownik wykupujący usługę u Operatora,
  3. Dokument SLA – dokument „Gwarancja jakości usług (SLA)”, który określa m.in. zobowiązania Operatora w zakresie norm jakości Usług hostingowych świadczonych przez Operatora,
  4. Mailing Zapytanie – usługa polegająca na udostępnieniu serwera w celu prowadzenia wysyłki mailingu do baz adresów niepotwierdzonych,
  5. Bazy danych adresów e-mail – będące w posiadaniu Usługobiorcy dane klientów w postaci adresów e-mail,
  6. Adresy niepotwierdzone – bazy adresów, od których Usługobiorca nie uzyskał zgody na wysyłkę mailingu lub nie posiada pisemnej zgody do ich wykorzystania,
  7. Adresy chronione – adresy e-mail osób, firm oraz organizacji, które zgłaszały nam lub naszym Partnerom, że nie życzą sobie żadnych zapytań.
  8. Anomail – program do wysyłki mailingu https://anomail.pl,
  9. Serwer mailingowy – wirtualny serwer do świadczenia usługi Mailing Zapytanie,
  10. Systemy monitoringu – narzędzia Operatora do wychwytywania incydentów i anomalii na kontach użytkowników,
  11. Zgłoszenia spamu – zgłoszenia od użytkowników, do których dotarła niechciana korespondencja, a także od instytucji zajmujących się wychwytywaniem niechcianych treści,
  12. WHOIS – ogólnodostępny zbiór informacji o zarejestrowanych domenach.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsze warunki świadczenia usługi Mailing Zapytanie są uzupełnieniem Regulaminu świadczenia usług hostingowych przez Operatora w zakresie usługi Mailing Zapytanie.
  2. Usługobiorca zobowiązuje się korzystania z usługi Mailing Zapytanie w sposób nienaruszający praw osób trzecich (w szczególności ich dóbr osobistych oraz praw autorskich),
  3. Usługobiorca zobowiązuje się do reagowania na polecenia ze strony Operatora bez zbędnej zwłoki, tj. nie później niż w czasie 24h od przekazania informacji.
  4. Operator zobowiązuje się do świadczenia usługi Mailing Zapytanie na poziomie określonym w Dokumencie SLA.
 3. Warunki wysyłki mailingu za pomocą programu Anomail na serwerach Niebieski.net
  1. Warunkiem korzystania z usługi Mailing Zapytanie jest wdrożenie przez Usługobiorcę ochrony antyspamowej w programie Anomail z aktualną licencją i przesłanie potwierdzenia wdrożenia do Operatora.
  2. Przed każdorazową wysyłką Usługobiorca zobowiązuję się przefiltrować bazy danych adresów e-mail za pomocą funkcji modułu wysyłkowego Anomail Brak zgód, aby zapobiec wysyłaniu wiadomości e-mail na adresy chronione.
  3. W przypadku otrzymania przez Operatora Zgłoszenia spamu zobowiązuje się on do przekazania Usługobiorcy adresu e-mail, który nie wyraził zgody na wysyłkę wiadomości.
  4. Usługobiorca po otrzymaniu od Operatora adresu e-mail zgłaszającego SPAM, zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia go ze swojej bazy danych adresów e-mail.
  5. Zabroniona jest tzw. Wysyłka w paczkach z programu Anomail – jednocześnie do serwera może być przesyłane tylko jedno zapytanie.
  6. Usługobiorca zobowiązuje się do ujawnienia we WHOIS danych abonenta każdej domeny dodawanej do hostingu Mailing Zapytanie
  7. Usługobiorca zobowiązuje się do opublikowania na każdej domenie znajdującej się na hostingu Mailing Zapytanie swoich aktualnych danych teleadresowych (nazwa firmy, adres siedziby, numer telefonu oraz adres e-mail) w postaci strony www lub ustawienia na każdej domenie przekierowania na stronę www, gdzie są publikowane aktualne dane teleadresowe Usługobiorcy.
  8. W przypadku niespełnienia warunków z §2 pkt 1-5 ma zastosowanie §3 pkt 1 – 6.
  9. W przypadku niespełnienia warunków z §2 pkt 6 i 7 ma zastosowanie §3 pkt 14.
 4. Skutki łamania warunków wysyłki mailingów
  1. Każde wysłanie wiadomości e-mail na adres chroniony spowoduje zablokowanie możliwości wysyłania e-maili na 7 dni. Po tym terminie blokada zostanie zdjęta, gdy na prośbę Operatora, Usługobiorca prześle potwierdzenie wdrożenia ochrony antyspamowej w programie Anomail, zrzut ekranu z datą ostatniej aktualizacji bazy adresów chronionych oraz zapewnienie, że przed każdym następnym wysłaniem mailingu zastosuje funkcje „Brak zgód” w programie Anomail.
  2. W przypadku niezastosowania się do całości prośby opisanej w pkt. 1 niniejszego paragrafu przez Usługobiorcę w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania prośby, Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, zgodnie z obowiązującym Regulaminem świadczenia usług hostingowych, tj. na podstawie § 16 pkt 7 Regulaminu.
  3. W przypadku drugiego wysłania przez Usługobiorcę wiadomości e-mail na adresy chronione i otrzymaniu przez Operatora Zgłoszenia spamu, Operator poinformuje Usługobiorcę o Zgłoszeniu Spamu, zablokuje możliwości wysyłania e-maili na 7 dni oraz obciąży Usługobiorcę fakturą proforma obejmującą kwotę 69,00 zł netto za obróbkę każdego zgłoszenia spamu. Blokada będzie utrzymywana powyżej 7 dni do momentu potwierdzeniu przez Usługobiorcę wdrożenia ochrony antyspamowej w programie Anomail, przesłaniu zrzutu ekranu z aktualnej bazy do Operatora oraz opłacenia faktury proforma dot. usługi obróbki spamu, nie dłużej jednak niż 15 dni.
  4. Po upływie 15 dni bez potwierdzenia przez Usługobiorcę wdrożenia ochrony antyspamowej w programie Anomail, przesłania zrzutu ekranu z aktualnej bazy do Operatora czy opłacenia faktury proforma dot. usługi obróbki spamu, Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, zgodnie z obowiązującym Regulaminem świadczenia usług hostingowych, tj. na podstawie § 16 pkt 7 Regulaminu.
  5. W przypadku przesłania przez Usługobiorcę Operatorowi wymaganych potwierdzeń określonych w § 3 ust. 1 oraz 3 niniejszych warunków świadczenia usługi Mailing Zapytanie, domena zostanie odblokowana w ciągu 24h uwzględniając dni robocze.
  6. W przypadku trzeciego i każdego następnego wysłania przez Usługobiorcę wiadomości e-mail na adresy chronione i otrzymaniu przez Operatora Zgłoszenia spamu, Operator zastrzega sobie prawo do zastosowania blokady opisanej w pkt. 3 niniejszego paragrafu lub do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, zgodnie z obowiązującym Regulaminem świadczenia usług hostingowych, tj. na podstawie § 16 pkt 7 Regulaminu, bez wcześniejszej blokady domeny.
  7. Jeżeli systemy monitoringu wykryją wysyłkę mailingu na adresy chronione, bez otrzymania przez Operatora Zgłoszenia spamu, Operator zastrzega sobie możliwość zastosowania sankcji zgodnie z § 3 pkt 1 – 3 niniejszych warunków świadczenia usługi Mailing Zapytanie z jednoczesnym poinformowaniem o tym Usługobiorcy, jednakże bez naliczenia Usługobiorcy opłaty za obróbkę zgłoszeń spamu.
  8. W przypadku pierwszego wykrycia przez system monitoringu tzw. wysyłki w paczkach, Operator zablokuje możliwość wysyłania maili Usługobiorcy do czasu wyjaśnienia w/w incydentu, jednakże nie dłużej niż na 7 dni.
  9. W przypadku kolejnego wykrycia przez system monitoringu tzw. wysyłki w paczkach, Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania wysyłania maili na okres 14 dni.
  10. W przypadku kolejnego wykrycia przez system monitoringu tzw. wysyłki w paczkach, Operator zastrzega sobie prawo zastosowania § 3 pkt 9 niniejszych warunków świadczenia usługi Mailing Zapytanie.
  11. Każde zgłoszenie SPAMu do Operatora spowoduje włączenie blokady spowalaniającej wysyłkę do 25 maili na godzinę
  12. Jeżeli Usługobiorca przyczyni się do wpadnięcia adresu IP na czarną listę Spamhaus, konto zostanie zablokowane na okres 7 dni a następnie odblokowane w kolejnym dniu roboczym
  13. Jeżeli Usługobiorca przyczyni się do wpadnięcia adresu IP na inną niż Spamhaus czarną listę, spowoduje to włączenie blokady spowalniającej wysyłkę maili do 25 szt./h przez okres 7 dni.
  14. W przypadku wykrycia przez Operatora braku jawności domeny we WHOIS i/lub braku przekierowania domeny na stronę internetową z aktualnymi danymi kontaktowymi lub braku opublikowanych danych teleadresowych o których mowa w §2 pkt. 7 Operator zablokuje domenę do czasu prawidłowego skonfigurowania domeny.
  15. Próba obejścia przez Usługobiorcę którejkolwiek z blokad opisanych w niniejszym paragrafie, będzie skutkować zablokowaniem całego konta przez okres dodatkowych co najmniej 7 dni.